Logga in

Frågor och svar

Fiberleverantörer i området?

IP Only är ytterligare en spelare på planen av leverantörer som vill installera fiber i våra fastigheter.
Metoden är ofta att knacka dörr, erbjuda bra paket med installation, bredband och TV paket för att få enskilda fastighetsägare att teckna sig för avtal som ger IP Only rätt att installera fiber inom 24 månader. Många har dock erfarenheten att installationen dröjer eller inte blir av och att de sedan har svårt att komma ur dessa avtal utan mycket diskussion och hot om kostnader för redan påbörjad projektering.
Rekommenderar att googla lite på IP Only och recensioner…

Det finns dock flera anledningar varför vi inte skall driva på i denna fråga.

  • Starkaste skälet är att det inte ingår något fibernät i våra definierade GA:n från lantmäteriförrättningen. Samfällighetsföreningen har helt enkelt inget ansvar för fiber i området.
  • Vi har idag TV nätet som Tele2 erbjuder där det finns möjlighet till Bredband på föreningens media (kabelnätet). Inte lika sexigt som en fiber och tyvärr låst till en leverantör (Tele2), men det finns och fungerar.
  • Enda anledningen till att vi blandas in är för att vi förvaltar vägar och gemensamma ytor och det stora flertalet av våra fastigheter är omgivna av samfälld mark som ur IP Onlys perspektiv är att betrakta som privat mark. Endast några få har direkt anslutning till kommunal mark.
    För att nå fastigheter i vårt område behöver de flesta leverantörer av fiber mark/grävtillstånd av oss och detta skulle innebära att de får gräva upp vägar och mark för att lägga ner sin fiber. Naturligtvis med villkoret att de återställer, men vi har erfarenhet från när Eon grävde ner nya elkablar som visar på att en sådan återställning inte blir lika bra som en befintlig väg. Konsekvensen av dåligt återställda vägar och markytor är ökade kostnader för alla boende i området att laga trasiga vägar och eventuellt tidigareläggning av ny asfaltering. Vi har så sent som i år lagat asfalt längs Lars Ekborgs väg efter Eons grävningar.
    Om man inte använder befintliga rör är det dessutom vanligt att fibern förläggs ganska grunt under markytan och detta skulle ge oss i samfälligheten ytterligare något att förhålla oss till om vi som samfällighet vill komma åt befintliga installationer av vatten eller el. Någon gång kommer vi eller någon att gräva av en fiber och få stå för kostnaderna att laga…
  • Ytterligare ett starkt skäl är att det redan idag finns andra aktörer som kan erbjuda fiberanslutning till alla fastigheter via befintlig kanalisation – dvs i de rör som redan ligger nergrävda i vår mark. Nackdelen är att det ofta är en lite högre anslutningsavgift som respektive fastighetsägare får stå för, men det kräver inga ingrepp i vår mark. Sök till exempel på iTUX eller Öppen fiber.

Vi har även erfarenheter av Svensk Infrastrukturs agerande förra gången någon ville in i området.
Svensk infrastruktur hade en grupp ”grävare” som med hacka och spade var på väg upp för pulkabacken och vi var tvungna att hota med polisanmälning för att få stopp på deras olovliga grävande i vårt område. Som tur var hann de inte ge sig på asfalten, men det var sår i marken i toppen av pulkabacken flera år efter deras framfart.
Efter denna erfarenhet har vi tidigare tagit ett principbeslut i styrelsen på att inte ge fiberleverantörer mark/grävtillstånd på samfälld mark.

Du kan läsa mer om detta i Fyrposten från 2014 i septembernumret på Fyrens hemsida, på förstasidan under Dokument/informationsblad och där hittar du Fyrposten från 2014, september.

Jag skall flytta - vad behöver jag göra?

Samfällighetsfakturan kommer ej att delas på grund av flyttning utan det är upp till varje enskild fastighetsägare att justera samfällighetsavgift (inklusive vattenförbrukning) när en fastighet köps eller säljs.

Vi är väldigt tacksamma i styrelsen om ni meddelar oss namnet på den nya ägaren till en fastighet så att vi kan justera medlemsregistret och skicka framtida fakturor för samfällighetsavgift till rätt person.

Kan man hyra gemensamhetslokalen?

Gemensamhetslokalen på Sven Beckmans väg 20b tillhör Bostadsrättsföreningen Lillsjön. Information om hur ni hyr lokalen finns på BRF hemsida.

Kan jag köpa mer färg till huset?

Brytkoden för den vita färgen på våra hus är 0502Y. Receptet till övriga färger på våra hus finns i mappen Kartor, ritningar och bygginfo.
Denna mapp är tillgänglig när du är inloggad.

Var kan jag få hjälp om pannan krånglar?

De NIBE pannor som bostadsrättsföreningen har installerat har underhållits av Stockholm Pool och Värme - NIBEs rekommenderade serviceombud hittar du här.

Får jag tvätta bilen på min egen uppfart?

Spolning och tvätt av bilar inom området rekommenderas inte. Vattnet från spillvattenbrunnarna rinner via stenkistor orenat ner i Lillsjön som är vår reservvattentäkt och där vi alla njuter av bad under sommarmånaderna.

Var kan jag få hjälp vid stopp i avloppet?

Vid akuta situationer kan ni ringa t.ex. Stockholm Spol och Sug 08-470 52 10 eller 070-59 33 384, alternativt LS Tankservice 08-35 63 27.

Kan jag lägga en kompost utanför min tomt?

Nej! Den sammfälda marken är gemensam och är inte avsedd att användas av ensilda fastighetsägare. Anmärkningar på detta kommer delas ut vid den årliga besiktningsrundan. Det åligger även vaje fastighetsägare att se till att växtlighet inte inkräktar orimligt på den gemensamma marken. Med detta menar vi att växtlighet som växer mot våra gator och cykelbanor måste hållas i ett sådant skick att de inte utgör ett hinder för trafik eller hindrar sikt i vårat redan trånga område.


"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. PBL 8 kap 15 §.

Tele2

Samfälligheten är ansluen till ett gemensamt kabel-tv nät. Detta kabel-tv nät drivs av Tele2.

Den 8/9 2020 stängdes det analoga kabel-tv nätet ner, för att ge bättre kvalitet på den datanslutning som är möjlig via kabel-tv nätet.
Fastigheter i samfälligheten har sedan den 8/9 tillgång till det digitala grundutbudet.
Information om vad som gäller hittar du på Mobiltelefoner, abonnemang, bredband, tv & play - Tele2

För att kunna utnyttja abonnemanget och se de fria digitala kanalerna krävs en godkänd digitalbox eller en tv med inbyggd digitalbox godkänd av Tele2. Något programkort behövs inte.
Digitalboxen ingår inte i samfällighetens avtal med Tele2 utan måste köpas separat av den som önskar tillgång till det digitala nätet.
För de kunder som vill få tillgång till Tele2 större utbud med tillvalskanaler krävs fortfarande ett separat Digital-tv-abonnemang från Tele2.
Kostnad för tillval tillkommer och betalas av respektive fastighet.

Personuppgiftshantering

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Fyrens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, vattenförbrukning, och i vissa fall e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna debitera avgifter i föreningen och informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Fyrens samfällighet hanterar endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Fyrens samfällighets personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna i form av föreningens stadgar.

Fyrens samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras. I de fall vi anlitar extern partner för hantering av fakturering eller anslutning till kabel-tv nät har vi personuppgiftsbiträdes avtal med vederbörande part som reglerar deras skyldigheter.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Fyrens samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat, så att vi kan säkerställa att vi har rätt uppgifter lagrade.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.